I am fortunite to work with the following students.

Curent students:
 • Ahmad Hassan
 • Yuming Hu
 • Yu Liu
 • Anlan Zhang
 • Zejun Zhang
Graduated Ph.D. students:
Past graduate and undergraduate researchers:
 • Chendong Wang
 • Qingyang Xiao
 • Tianyu Chen
 • Yunsheng Yao
 • Runsheng Ma (Undergraduate)
 • Justus Schriedel (Undergraduate)
 • Wenxiao Zhang (visiting scholar)
 • Wangyang Li (visiting scholar)